Reykjavíkurborg Skóla og frístundasvið

Reykjavíkurborg Skóla og frístundasvið
09/03/2018
Fullt starf
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Sæborg lausa til umsóknar. Sæborg er fjögurra deilda leikskóli við Starhaga í Reykjavík. Leikskólinn stendur á fallegum stað við fjöruna með útsýni yfir Reykjanesið og að Bessastöðum. Unnið er í anda Reggio Emilia og mikil áhersla er lögð á skráningar, skapandi starf og opinn efnivið. Unnið er með lýðræði í leikskólastarfinu þar sem börnin tjá skoðanir sínar, geta valið og hafnað og haft áhrif á eigin þekkingaröflun. Lögð er áhersla á hlutverk kennarans við að skrá upplifanir og hugmyndir barnanna og gera þær sýnilegar. Deildir eru aldursskiptar og starfsfólks flyst milli deilda með börnunum að hausti. Skólaþróun er stór þáttur í starfi leikskólans en Sæborg hefur 6 sinnum fengið hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs og hefur tekið virkan þátt í Barnamenningarhátíð undanfarin ár. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í Sæborg. Meginhlutverk leikskólastjóra er að:  Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar.  Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.  Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsmenn. Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og umbótaáætlunum.  Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.  Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.  Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun. Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila. Menntunar- og hæfniskröfur:  Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.  Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla   á leikskólastigi.  Reynsla af stjórnun æskileg.  Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða. Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.  Lipurð og hæfni í samskiptum.  Sjálfstæði og frumkvæði. Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf í leikskólanum. Ráðið verður í stöðuna frá 1. júlí 2018. Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111. Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.