Persónuvernd

  • Iceland
Persónuvernd er sjálfstætt stjórnvald sem
annast eftirlit með framkvæmd laga nr.
77/2000 um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga og
reglna settra samkvæmt þeim.
Persónuvernd er lítill, fjölskylduvænn og
samhentur vinnustaður