Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Hlutverk atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins er að búa í haginn fyrir öflugt og framsækið atvinnulíf.
Tveir ráðherrar fara með málaflokka atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
16/03/2018
Fullt starf
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á skrifstofu ferðamála. Hlutverk skrifstofunnar er að skapa ferðaþjónustunni hagkvæma og skilvirka umgjörð og treysta grundvöll hennar með skýrum leikreglum og stefnumótun.  Helstu verkefni  • Almenn umsýsla ferðamála innan ráðuneytisins, þ.m.t. þátttaka í stefnumótun, verkstjórn verkefna á sviði ferðamála, stjórnun og þátttaka í vinnuhópum og nefndum ásamt svörun almennra erinda. • Samskipti við Alþingi, stofnanir og hagsmunaaðila. • Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi. Menntunar- og hæfniskröfur • Háskólamenntun sem nýtist í starfi. • Marktæk þekking og reynsla af málefnum atvinnulífsins, einkum á sviði ferðaþjónustu. • Frumkvæði og drifkraftur, sveigjanleiki og skipulagshæfni. • Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur. • Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku er skilyrði. • Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli er æskileg. • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. • Geta til að vinna undir álagi. • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð Starfið er laust nú þegar og er um fullt starf að ræða. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsisns. Samkvæmt jafnréttisstefnu Stjórnarráðsins eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf og sendist á  postur@anr.is .  Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Brynja Einarsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu ferðamála( sigrun.brynja.einarsdottir@anr.is ).
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
16/03/2018
Fullt starf
Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu er laust til umsóknar starf sérfræðings í fjármálum á skrifstofu fjárlaga, rekstrar og innri þjónustu. Starfið lýtur að fjárhagsgreiningum og kostnaðareftirliti hjá stofnunum er heyra undir ráðuneytið, eftirfylgni með áætlanagerð og samningum ásamt rekstrarlegueftirlit. Undir skrifstofuna heyra mál sem lúta að rekstri ráðuneytisins, mannauðsmálum, skjalavistun og miðlun upplýsinga auk þess sem skrifstofan veitir fagskrifstofum ráðuneytisins stoðþjónustu. Þá fer skrifstofan með skiptingu á fjárhagsramma ráðuneytisins og annast framkvæmd og eftirfylgni fjárlaga. Helstu verkefni á sviði rekstrar og fjármála • Eftirfylgni með áætlanagerðum stofnana ráðuneytisins  • Fjárhagsgreining og kostnaðareftirlit • Fjárhagslegar úttektir og greiningar  • Þátttaka í nýsköpun á sviði fjármála og fjárreiða • Samskipti við forstöðmenn og starfsmenn stofnana • Kostnaðarmat frumvarpa Menntunar- og hæfniskröfur • Viðskiptafræði eða sambærileg menntun, framhaldsmenntun er kostur. • Reynsla af fjármálum og rekstri. Gerð er krafa um að lágmarki 3ja – 5 ára reynslu. • Góð þekking á uppgjöri og bókhaldi er nauðsynleg. • Reynsla af stefnumótun og verkefnastjórnun. Færni og aðrir eiginleikar sem sóst er eftir: • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.  • Sjálfstæði og öguð vinnubrögð. • Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku nauðsynleg • Góð kunnátta í ensku skilyrði • Frumkvæði, sveigjanleiki og skipulagshæfni. Starfið er laust og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um fullt starf er að ræða. Laun taka mið af kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. Nánari upplýsingar veitir Guðrún Gísladóttir skrifstofustjóri  ( gudrun.gisladottir@anr.is ). Umsóknarfrestur er til og með 26. mars n.k . og skal umsóknum skilað á netfang atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins,  postur@anr.is . Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.  Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum nr. 464/1996 sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.