Hagstofa Íslands

  • Rvk og nágrenni , Iceland
Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar í landinu og vinnur að söfnun gagna, úrvinnslu og birtingu tölfræðilegra upplýsinga um landshagi Íslands og þjóðfélagsleg málefni. Hagstofan skiptist í fjögur svið, efnahagssvið, félagsmálasvið, fyrirtækjasvið og rekstrarsvið.
Á efnahagssviði vinnur utanríkisverslunardeild að úrvinnslu gagna um útflutning, innflutning og vöruskiptin við útlönd. Vísitöludeild vinnur vísitölu neysluverðs, vísitölu byggingarkostnaðar, vísitölu framleiðsluverðs og skyldar verðvísitölur. Deild um þjóðhagsreikninga og opinber fjármál vinnur að framleiðslu- og ráðstöfunaruppgjöri þjóðhagsreikninga, gerð ársfjórðungsreikninga, tekjuathugunum, gerð hagvísa og annast hagskýrslugerð um búskap hins opinbera og tekjuskiptingu. Björn Rúnar Guðmundsson er sviðsstjóri efnahagssviðs.

Um hagskýrslur gilda þær reglur almennt að ekki er veittur aðgangur að niðurstöðum  fyrir birtingu nema sérstakar aðstæður krefjist þess og eru viðkomandi aðilar bundnir trúnaði. Sérfræðingar Rannsóknardeildar fá fyrirfram aðgang að niðurstöðum fyrir ársfjórðungslega þjóðhagsreikninga áður en þær eru birtar í júní ár hvert vegna undirbúnings að þjóðhagsspá í þeim mánuði.
Á félagsmálasviði starfa tvær deildir að félagsmálatölfræði. Atvinna, lífskjör og mannfjöldi vinnur að hagskýrslugerð um vinnuaflið, lífskjör, félagsvernd, heilbrigðismál, kosningar, stöðu kynja, lýðfræði og mannfjölda. Laun, tekjur og menntun annast hagskýrslugerð um tekjur, laun, launakostnað, menntun, skólamál, menningarmál og fjölmiðla. Hrafnhildur Arnkelsdóttir er sviðsstjóri félagsmálasviðs.
Á fyrirtækjasviði starfar framleiðslu- og fyrirtækjadeild að hagskýrslugerð um fyrirtæki og fyrirtækjskrá til hagskýrslugerðar. Á sviðinu er einnig unnin tölfræði um afla, iðnaðarframleiðslu, gistinætur, umhverfismál og notkun upplýsingatækni. Böðvar Þórisson er sviðsstjóri fyrirtækjasviðs.
 
Rekstrarsvið fæst við ýmis verkefni sem tengjast allri starfsemi Hagstofunnar. Þrjár deildir heyra undir sviðið, rekstur og fjármál, upplýsingatækni og miðlun og gagnasöfnun. Gagnasöfnun vinnur að framkvæmd rannsókna og annarri gagnasöfnun. Upplýsingatækni og miðlun annast vefi Hagstofunnar, útgáfumál, upplýsingagjöf og fer með allt er snertir tölvukerfi og hugbúnað Hagstofunnar. Innan þessa sviðs er enn fremur unnið að ýmsum þróunarmálum sem varða meðal annars hugbúnað, staðla og flokkunarkerfi. Elsa Björk Knútsdóttir er sviðsstjóri rekstrarsviðs.
Rannsóknardeild.  Með breytingu á lögum um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, sbr. 47. gr. l. nr. 98/2009,  var Hagstofunni falið að  starfrækja sjálfstæða rannsóknareiningu sem er aðskilin hagskýrslustarfseminni. Rannsóknadeild hefur sama aðgang að gögnum hagskýrslusviða og aðilar utan Hagstofunnar og fær aðgang samkvæmt sömu reglum og gildir um þá. Rannsóknareiningin skal fylgjast með afkomu þjóðarbúsins, semja þjóðhagsspár og áætlanir og birta opinberlega. Um birtingar á skýrslum rannsóknareiningarinnar gilda sömu reglur og um birtingu hagskýrslna. Aðrir fá ekki aðgang að efninu fyrir birtingu nema sérstakar aðstæður krefjist þess og eru viðkomandi bundnir trúnaði.  Ber að upplýsa um slíkar undantekningar opinberlega. Sérfræðingar fjármálaráðuneytis fá aðgang að drögum að þjóðhagsspá áður en hún er birt opinberlega vegna samspils opinberra fjármála og þjóðhagsspár við undirbúning fjárlagafrumvarps og fjárlaga. Eru þeir bundnir trúnaði um efni þjóðhagsspár. Ef rannsóknadeild fær aðgang að gögnum frá hagskýrslusviðum sem bíða birtingar fær fjármálaráðuneytið ekki aðgang að spánni fyrr en þau gögn hafa verið birt opinberlega. Rannsóknardeildin heyrir beint undir hagstofustjóra.  
Hagstofa Íslands Hagstofa Íslands, Borgartún, Reykjavík, Ísland
16/03/2018
Fullt starf
Hagstofa Íslands leitar að starfsmanni í rannsóknadeild stofnunarinnar. Deildin greinir þróun efnahagsmála, gerir þjóðhagsspá og hefur umsjón með opinberri útgáfu hennar. Starfsmaðurinn mun vinna við greiningu á efnahagsmálum, túlkun hagtalna og gerð þjóðhagsspár Hagstofu Íslands. Hæfniskröfur Háskólagráða í hagfræði, framhaldsmenntun er mikill kostur Reynsla af greiningarstörfum Þekking á hagrannsóknum Mjög gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku og ensku Góð kunnátta á gagnavinnsluhugbúnað (t.d. Excel, Eviews eða sambærilegt) Góð þekking og mikill áhugi á efnahagsmálum Hlutlægni og fagmennska Samviskusemi, skipulögð vinnubrögð og frumkvæði Góð samskipta- og miðlunarfærni Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með   26. mars 2018   og skulu umsóknir berast til:  Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið   starfsumsokn@hagstofa.is Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknafrestur rennur út. Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.