Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  299 störf í boði fyrir þig

Latest Jobs

Hollt og Gott ehf
19/02/2018
Fullt starf
Um er að ræða framtíðarstarf við útkeyrslu, sölu í verslanir og vörutiltekt Mikil vinna Geta hafið störf sem fyrst.    Hæfniskröfur: Góð þjónustulund Stundvísi Sjálfstæð vinnubrögð Bílpróf Reglusemi Reyklaus Góð íslensku kunnátta. 
Bryggjan Brugghús Grandagarður 8, Reykjavík, Ísland
19/02/2018
Fullt starf
Við leitum að metnaðarfullum lærðum matreiðslumanni í Eldhús. Starfskröfur: Góður stjórnandi með þekkingu á birgðarstjórnun. Að geta unnið vel undir álagi, heilsuhraustur og reglusamur.
Bluebird Nordic
19/02/2018
Fullt starf
Starfssvið: • Greining og úrvinnsla gagna sem snúa að breytingum, viðgerðum og hreyflum • Tæknileg ráðgjöf og aðstoð við viðgerðir, breytingar og bilanaleit • Aðstoð við úrvinnslu lofthæfifyrirmæla frá framleiðendum og yfirvöldum • Eftirlit með breytingum, viðgerðum og hreyflum • Verkefnastjórnun viðhaldsáætlunar á hreyflum • Samningagerð og kostnaðareftirlit í tengslum við viðhald og kaup á breytingum, hreyflum og íhlutum • Aðstoð við uppfærslur og útgáfu á viðhaldsáætlunum • Aðstoð við útgáfu viðhaldsgagna  Hæfniskröfur: • Próf í flugvirkjun, verkfræði eða tæknifræði • Reynsla af viðhaldi flugvéla og/eða hreyfla er kostur • Góð ensku- og tölvukunnátta • Öguð og vönduð vinnubrögð • Frumkvæði og sjálfstæði • Öryggisvitund
Bluebird Nordic
19/02/2018
Fullt starf
Starfssvið: • Greining á gögnum flugflota með það markmið að greina virkni viðhaldsprógrammsins • Umsjón með útgáfu áreiðanleikaskýrslna flugflotans • Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta • Leggja til breytingar á viðhaldskerfi og greina útkomu breytinganna • Kostnaðarmat varðandi hugsanlegar breytingar á viðhaldskerfi • Aðstoð við uppfærslur og útgáfu á viðhaldsáætlunum • Aðstoð við útgáfu viðhaldsgagna Hæfniskröfur: • Próf í verkfræði, tæknifræði eða sbr. menntun • Góð færni í öflun og greiningu gagna • Mjög góð tölvukunnátta • Góð enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli • Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur • Framúrskarandi samskiptahæfileikar • Frumkvæði, öguð og góð vinnubrögð • Öryggisvitund
Bluebird Nordic
19/02/2018
Fullt starf
Starfssvið: • Verkefnastjórnun fyrir daglegt viðhald á vélum félagsins • Umsjón með viðhaldstöðvum félagsins • Umsjón með þjálfunarmálum viðhaldsdeildar • Samningagerð og kostnaðareftirlit í tengslum við aðkeypt viðhald • Umsjón með stærri viðhaldskoðunum á vélum félagsins • Vinnur náið með öðrum deildum félagsins Hæfniskröfur: • Part 66 skírteini • 5 ára vinnureynsla í viðhaldi flugvéla • Þekking á EASA reglugerðum er skilyrði • Þekking á Quality System er skilyrði • Eiga auðvelt með að vinna með öðrum • Góð ensku- og tölvukunnátta • Öguð og vönduð vinnubrögð • Frumkvæði, sjálfstæði og öryggisvitund Bláfugl er íslenskt flugfélag sem sérhæfir sig í rekstri B737 fraktflugvéla, með 7 slíkar vélar í rekstri í dag. Fyrirtækið starfar á alþjóðlegum markaði og selur þjónustu til annarra flugfélaga og helstu hraðsendingafyrirtækja í Evrópu ásamt því að þjóna íslenska flugfraktmarkaðinum.
Hagvangur Keflavík International Airport, Ísland
19/02/2018
Fullt starf
Fríhöfnin óskar að ráða rekstrarstjóra verslunarsviðs.  Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra.  Rekstrarstjóri verslunarsviðs stýrir daglegum rekstri verslana Fríhafnarinnar og ber ábyrgð á að hámarka sölu á hverjum tíma, þjónustu við viðskiptavini og á almennum sölu-markaðs- og rekstrarmálum. Í boði er leiðandi og krefjandi starf hjá ört vaxandi fyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum alþjóðlegum viðskiptamannahópi.   Helstu verkefni:  *  Daglegur rekstur verslana *  Yfirumsjon með vöruframboði, framstillingum og útliti verslana *  Yfirumsjón með þjónustu við viðskiptavini, sölu- og markaðsmálum félagsins *  Yfirumsjón með samhæfðum vinnubrögðum og verkferlum *  Situr í framkvæmdaráði Fríhafnarinnar  Menntunar- og hæfniskröfur:  • Framhaldsnám á háskólastigi sem nýtist í starfi  • Haldgóð þekking og reynsla af rekstri smásöluverslana  • A.m.k. 3ja ára reynsla af stjórnun og mannaforráðum  • Reynsla af áætlanagerð og góð færni í tölfræði og greiningu gagna  • Næmt auga fyrir nýjungum, straumum og stefnum í sölu og þjónustu  • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum  • Viðkomandi þarf að vera árangursdrifinn og metnaðarfullur  • Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli ásamt góðri tölvukunnáttu Umsóknarfrestur til: 26. febrúar 2018
Hagvangur Keflavík International Airport, Ísland
19/02/2018
Fullt starf
Fríhöfnin óskar að ráða öflugan verslunarstjóra til að hafa yfirumsjón með daglegum rekstri verslana.  Meginhlutverk er að hámarka sölu t.d. með réttu vöruvali, útliti verslunar og vöruframstillingum, þjónustu við viðskiptavini, stýringu og dreifingu starfsfólks o.fl.  Verslunarstjóri er yfirmaður fastra starfsmanna verslunar og heyrir undir rekstrarstjóra verslunarsviðs.     Starfs- og ábyrgðarsvið:  Sér um daglegan rekstur viðkomandi verslunar í samræmi við stefnu Fríhafnarinnar og með arðsemi og árangur að leiðarljósi • Fylgist með sölutölum, veltuhraða birgða og öðrum þáttum tengdum versluninni og bregst við frávikum • Hefur yfirumsjón með vörupöntunum og vörumagni í verslun • Verkstjórn starfsmanna og eftirlit með frammistöðu • Ber ábyrgð á að verkaferlum, gæða-, eftirlits-, og öryggisstöðlum sé fylgt • Ber ábyrgð á skráningu á rýrnun og afskriftum • Heldur reglulega starfsmannafundi • Hefur gott samstarf við aðra verslunarstjóra • Er góð fyrirmynd fyrir annað starfsfólk verslunarinnar og veitir því hvatningu og innblástur • Þátttaka í áætlanagerð um sölu og kostnað verslunar og bregst við frávikum frá áætlun   Menntunar- og hæfniskröfur  • Menntun á sviði viðskiptafræða, verslunarstjórnunar og/eða sambærileg reynsla • Gott auga fyrir viðskiptum, reynsla af verslunarstjórnun og stjórnun starfsfólks • Metnaður og söludrifni • Góð færni í að lesa úr og túlka töluleg gögn • Þjónustulund og geta til að vinna undir álagi • Aðlögunarhæfni, árangursdrifni og lausnamiðuð hugsun • Góð hæfni í mannlegum samskiptum • Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli ásamt góðri tölvukunnáttu   Umsóknarfrestur til: 26. febrúar 2018
Kraftlyftingasamband Íslands Reykjavík, Ísland
18/02/2018
Fullt starf
Kraftlyftingasamband Íslands leitar að öflugum og faglegum íþróttastjóra. Hlutverk íþróttastjóra er að vinna eftir afreksstefnu sambandsins og  tryggja gæði afreksstarfs. Öll verkefni íþróttastjóra eru unnin í samræmi við lög og reglur KRAFT, ÍSÍ, IPF og WADA, í samráði við stjórn og landsliðsnefnd og samkvæmt fjárhagsáætlun. Helstu verkefni: Umsjón með verkefnum og undirbúningi landsliðs Skipuleggja landsliðsæfingar og æfingarbúðir afreksefna í samvinnu við fræðslunefnd og þjálfara Sitja fundi landsliðsnefndar Taka þátt í keppnisferðum eftir samkomulagi Önnur verkefni tengd markmiðum afreksstefnu   Hæfniskröfur Menntun sem nýtist í starfi Reynsla af sambærilegum verkefnum Góð almenn tölvukunnátta Mikil greiningar-, skipulags- og samskiptahæfni Frumkvæði og árangursdrifni Hreint sakavottorð   Um er að ræða fullt starf. Íþróttastjóri hefur aðstöðu á skrifstofu sambandsins. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til kraft@kraft.is . Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk. Nánari upplýsingar veitir Gry Ek ritari KRAFT, gry@kraft.is
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga
17/02/2018
Fullt starf
Vilt þú vinna að spennandi uppbyggingarstarfi í tengslum við náttúruvísindi, alþjóðlegt samstarf og málefni norðurslóða í einstöku umhverfi? Rannsóknastöðin Rif á Raufarhöfn auglýsir laust til umsóknar tímabundið starf staðgengils forstöðumanns stofnunarinnar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. maí 2018 og starfað að lágmarki fram til loka desember 2018, með möguleika á áframhaldandi ráðningu í ýmis verkefni. Helstu verkefni Daglegur rekstur, fjármál og reikningsskil í umboði stjórnar Rifs. Sinnir faglegri ráðgjöf við styrkjaumsóknir og atvinnu- og byggðaþróun á svæðinu frá Raufarhöfn til Bakkafjarðar. Framgangur stefnumála stofnunarinnar og annarra verkefna sem stjórn ákvarðar hverju sinni. Aðrar hæfniskröfur Reynsla eða þekking á íslensku styrkjaumhverfi góður kostur. Menntunar- og hæfniskröfur Umsækjendur skulu hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði náttúru- og/eða umhverfisfræði. Reynsla sem nýtist í starfi, svo sem af rannsóknum, verkefnastjórnun og almennum rekstri, er kostur.  Aðrar hæfniskröfur Góð tölvuhæfni og geta til að nota samfélagsmiðla í starfi. Kynningarmál, fræðsla, samskipti við samstarfsaðila og framkvæmd einstakra verkefna. Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í ræðu og riti. Viðkomandi þarf að vera sveigjan­legur og fær í samskiptum. Sjálfstæði, frumkvæði og agi í vinnubrögðum. Rannsóknastöðin vinnur að uppbyggingu og eflingu rannsókna á Melrakkasléttu og tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi um rannsóknir á norðurslóðum. Nánari upplýsingar um starfsemi Rannsóknastöðvarinnar Rifs má finna á w w w . r i f r e s e a r c h . i s Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni ferilskrá með upplýsingum um náms- og starfsferil ásamt nöfnum, símanúmerum og netföngum tveggja umsagnaraðila. Umsóknir skulu berast á netfangið,   r i f @ r i f r e s e a r c h . i s U m s ó k n a r f r e s t u r  2 5 . f e b r ú a r 2 0 1 8. Allir áhugasamir hvattir til að sækja um Nánari upplýsingar veita: Jónína Sigríður Þorláksdóttir, forstöðumaður j o n i n a @ r i f r e s e a r c h . i s / s: 856 9500 Þorkell Lindberg Þórarinsson, stjórnarformaður l i n d i @ n n a . i s / s: 464 5110
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga
17/02/2018
Fullt starf
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga (AÞ) í samvinnu við Norðurþing auglýsir ofangreinda stöðu lausa til umsóknar. Starfið er fjölþætt og krefst sjálf­stæðis og frumkvæðis. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst og er starfsstöð viðkomandi í stjórnsýsluhúsi Norðurþings á Raufarhöfn. Helstu verkefni Dagleg eftirfylgni verkefna Raufarhafnar og framtíðar svo og annarra verkefna sem starfinu fylgja. Sinnir upplýsingamiðlun á svæðinu, samfélagsmiðlum og vefsíðu. Heldur reglulegum samskiptum við Hverfisráð Raufarhafna, fylgir verkefnum eftir og er tengiliður Norðurþings á svæðinu. Aðstoðar íbúa á Raufarhöfnmeð stjórnsýsluerindi, veitir upplýsingar eftir getu og þörfum og fylgir eftir málum. Sinnir upplýsingamiðlun á svæðinu, samfélagsmiðlum og vefsíðu. Menntunar- og hæfniskröfur Umsækjendur skulu hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verkefnastjórnunar, viðskipta- og/eða aðra tengda menntun. Reynsla sem nýtist í starfi, svo sem af atvinnu- þróun, verkefna-stjórnun og almennum rekstri. Aðrar hæfniskröfur Reynsla eða þekking á íslensku styrkjaumhverfigóður kostur. Þekking á íslensku stjórnkerfi og opinberristjórnsýslu æskileg. Góð færni í íslensku, bæði í tali og riti. Góð tölvuhæfni og geta til að nota samfélagsmiðla í starfi. Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur og fær í samskiptum. Hlutverk AÞ er að kynna kosti, möguleika og tækifæri til atvinnu-starfsemi á svæðinu auk þess að standa vörð um og stuðla að eflingu atvinnulífsins með stuðningi, ráðgjöf og upplýsingagjöf. Nánari upplýsingar um AÞ má finna hér www.atthing.is og um Norðurþing hér www.nordurthing.is Mikilvægt er að gera vel grein fyrir hæfni í starfið í kynningarbréfi og að skilmerkileg ferilskrá fylgi með. Umsókn um starfið skal skila í tölvupósti til Reinhards Reynissonar, framkvæmdastjóra AÞ, reinhard@atthing.is.  U m s ó k n a r f r e s t u r  2 5 . f e b r ú a r 2 0 1 8. Allir áhugasamir hvattir til að sækja um Nánari upplýsingar veita: Reinhard Reynisson, framkvæmdastjóri AÞ, reinhard@atthing.is / 464-0415 Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings, kristjanthor@nordurthing.is / 464-6100

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu
 

Hvernig starfi ertu að leita að?